Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

2005-02-01

Dług publiczny

 

SPRAWOZDANIE O ZALEGŁOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW WE WPŁATACH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

 

I. Kwartał:

IV

w roku:

2004

 

 

 

II. Nazwa organu udzielającego pomocy:

Urząd Gminy w Morawicy

III. NIP organu udzielającego pomocy:

657-183-90-93

IV. Kod województwa:

26

 

V. Kod rodzaju zaległości:

D

 

VI. Kwota zaległych zobowiązań przedsiębiorców oraz odpowiednio odsetki za zwłokę:

Sekcja PKD

Nazwa grupowa PKD

Kwota zaległości

Kwota odsetek

A

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

0,00

0,00

B

Rybołówstwo i rybactwo

0,00

0,00

C

Górnictwo i kopalnictwo, z tego:

2 039,00

358,00

(10) górnictwo węgla kam. i brunatnego, wydobywanie torfu

0,00

0,00

D

Przetwórstwo przemysłowe, z tego:

0,00

0,00

(15) produkcja artykułów spożywczych i napojów

0,00

0,00

(17, 18 i 19) włókiennictwo, produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich oraz produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych

0,00

0,00

(20) produkcja drewna i wyrobów z drewna

0,00

0,00

(26) produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych

0,00

0,00

(27) produkcja metali

0,00

0,00

(31.4) produkcja akumulatorów, ogniw i bateri akumulatorowych

0,00

0,00

(31.6) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie inidziej nie sklasywikowanego

0,00

0,00

(34.1) produkcja pojazdów mechanicznych

0,00

0,00

(34.2) produkcja nadwozi pojazdów  mechanicznych; produkcja przyczep i  naczep

0,00

0,00

(35.1) produkcja i naprawa statków i lodzi

0,00

0,00

E

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektr., gaz i wodę

0,00

0,00

F

Budownictwo, z tego:

0,00

0,00

(45.21) budownictwo ogólne i inżynieria drogowa

0,00

0,00

G

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mech., motocykli oraz art. użytku osobistego i domowego, z tego:

109,00

26,00

(51) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami

0,00

0,00

H

Hotele i restauracje

0,00

0,00

I

Transport, gospodarka magazynowa i łączność, z tego:

167,00

32,00

(60.2) pozostały transport lądowy

167,00

32,00

(61.1) morski i przybrzeżny transport wodny

0,00

0,00

(63.2) pozostała działalność wspomagająca transport

0,00

0,00

J

Pośrednictwo finansowe

0,00

0,00

K

Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,00

0,00

L

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

0,00

M

Edukacja

0,00

0,00

N

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

0,00

33,00

O

Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna

138,00

13,00

P

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

0,00

0,00

Q

Organizacje i zespoły eksterytorialne

0,00

0,00

 

Suma zaległości

2 453,00

462,00

 

2006-03-10

Stan zobowiązań gminy Morawica wg tytułów dłużnych

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań gminy Morawica wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń  za IV kwartał 2005 r. - narastająco od poczatku roku do 31 grudnia 2005 r. Sprawozdanie takie przedkładane są do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-20 16:14:01, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)