Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

2006-08-02

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                                 Wójt Gminy Morawica

 ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica,

tel. (041) 31 14 692, fax (041) 31 14 690

ogłasza przetarg na

SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO marki „STAR” 266,
Nr rej. KJH 0998, rok produkcji 1978

 

Stan techniczny pojazdu: pojazd utrzymany w gotowości bojowej.

 

1. Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brudzowie po uprzednim uzgodnieniu z osobą uprawnioną do kontaktu
z oferentami.

2. Kontakt w sprawie przetargu

- Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu do oględzin oraz informacji odnośnie sprawności technicznej: Krzysztof Rożkiewicz
tel. 691658862 – OSP Brudzów.

- Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego:  Agnieszka Świt -Urząd Gminy Morawica pokój Nr 5 tel. (041) 31 14 692 w. 233 .

 

3. Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3.220,00 zł.

które należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy do dnia 10. 08.2006. do godz. 10:00.

Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zalicza się w poczet ceny nabycia samochodu, natomiast wadium pozostałych uczestników będzie do odbioru w kasie Urzędu Gminy w dniu 10.08.2006r. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej bądź uczestnik przetargu uchyla się od zawarcia umowy.

4. Cena wywoławcza: 64.400,00 zł brutto /słownie sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych brutto/.

5. Termin składania ofert upływa dnia: 10.08.2006r. o godz. 10:00.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Morawicy pokój
nr 5 - do dnia 10. 08.2006r. do godz. 10:00. osobiście bądź przesłać pocztą.

Koperta powinna być oznaczona – „SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO marki „STAR” 266, Nr rej. KJH 0998”.

 6.  Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

- oferowaną cenę brutto określoną w złotych oraz warunki jej zapłaty,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się za stanem przedmiotu przetargu.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 10.08.2006r. o godz. 10:30. w siedzibie Urzędu Gminy w Morawicy – sala konferencyjna – I piętro, pok. nr 13.

7. Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

8. Termin związania ofertą – 21 dni.

9. Zastrzega się prawo odwołania lub zamknięcia ogłoszonego przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

 

 

 

2006-08-09

Ogłoszenie

Wójt Gminy Morawica-zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. – odwołuje ogłoszony w dniu 14 lipca 2006 r. przetarg pisemny nieograniczony wyznaczony na dzień 22 sierpnia 2006 r. na godz. 10.30 na sprzedaż działki nr 224/207 o pow. 0,3777 ha, położonej w Bilczy.

Przyczyną odwołania przetargu na sprzedaż w/wym. nieruchomości jest projektowane usytuowanie na tej działce przepompowni wody w związku z opracowanym projektem wodociągowym.   

2006-08-21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

Gmina Morawica 26-026 Morawica ul. Kielecka 38 woj. świętokrzyskie, tel.(041) 31-14-692 Fax.(041) 31-14-690,ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa drogi gminnej Radomice-Skrzelczyce

Wspólny Słownik Zamówienia:45.23.31.20

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamowienia:2006.11.30

Kryteria wyboru oferty: Cena 100%

Specyfikację istotnych warunków  zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Morawicy, 26-026 Morawica ul.Kielecka 38, pok.14 lub pobrać z plików w rozszerzeniem .pdf znajdujących się w zakładce „więcej”

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest  Krzysztof Strójwąs tel(041) 31-14-692 w 237, fax.(041) 31-14-690.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Morawicy 26-026 Morawica ul.Kielecka 38. pokój 19

Termin składania ofert upływa dnia 2006.08.25 o godzinie 11,00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego :Urząd Gminy w Morawicy, 26-026 Morawica ul Kielecka 38,pok.13 w dniu 2006.08.25 o godz.11,20.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć wykonawcy  spełniający warunki art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych oraz określone w SIWZ.

 

2006-08-22

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

Gmina Morawica 26-026 Morawica ul. Kielecka 38 woj. świętokrzyskie, tel.(041) 31-14-692, Fax.(041) 31-14-690,ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie placu szkolnego w Lisowie- parking.

Wspólny Słownik Zamówienia:45.23.31.20

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamowienia:2006.09.30

Kryteria wyboru oferty: Cena 100%

Specyfikację istotnych warunków  zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Morawicy, 26-026 Morawica ul. Kielecka 38, pok.14 lub pobrać z plików w rozszerzeniem .pdf znajdujących się w zakładce „więcej”

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest  Krzysztof Strójwąs tel(041) 31-14-692 w 237, fax.(041) 31-14-690.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Morawicy 26-026 Morawica ul. Kielecka 38. pokój 19

Termin składania ofert upływa dnia 2006.08.25 o godzinie 11,00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego :Urząd Gminy w Morawicy, 26-026 Morawica ul Kielecka 38,pok.13 w dniu 2006.08.25 o godz.11,10.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć wykonawcy  spełniający warunki art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych oraz określone w SIWZ.

2006-08-22

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

Gmina Morawica 26-026 Morawica ul. Kielecka 38 woj. świętokrzyskie, tel.(041) 31-14-692 Fax.(041) 31-14-690, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa ulicy Leśnej w Bilczy.

Wspólny Słownik Zamówienia:45.23.31.20

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamowienia:2006.11.30

Kryteria wyboru oferty: Cena 100%

Specyfikację istotnych warunków  zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Morawicy, 26-026 Morawica ul. Kielecka 38, pok.19 lub pobrać z plików w rozszerzeniem .pdf znajdujących się w zakładce „więcej”

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest  Krzysztof Strójwąs tel(041) 31-14-692 w 237, fax.(041) 31-14-690.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Morawicy 26-026 Morawica ul.Kielecka 38. pokój 19

Termin składania ofert upływa dnia 2006.08.25 o godzinie 11,00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego :Urząd Gminy w Morawicy, 26-026 Morawica ul Kielecka 38,pok.13 w dniu 2006.08.25 o godz.11,30.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć wykonawcy  spełniający warunki art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych oraz określone w SIWZ.

2006-08-31

Brak tytułu

Rb-NDS Kwarantalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006
2006-09-01

INFORMACJA O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 224/214 o pow. 1,0640 ha, położonej w Bilczy na terenach usług nieuciążliwych

2006-09-08

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Morawica ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy) na wydzierżawienie na okres 15 lat zabudowanej części działki nr 339/10 (KW 35112) o pow.

113 m2   wraz z nowo wybudowanym budynkiem przeznaczonym na pawilon handlowy o pow. użytkowej 52,3 m2, toaletami o pow. użytkowej 15,2 m2   i miejscem na letni ogródek, położonej w Morawicy, stanowiącej własność Gminy Morawica.

Obiekt i teren nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 1000,00  zł + VAT w wysokości ustawowej (słownie złotych: jeden tysiąc + VAT w wysokości ustawowej).

Wadium w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście, 00/100) należy wpłacić w terminie do 6 października 2006 r. (piatek)  w kasie tut. Urzędu Gminy.

Pisemne oferty z proponowanym miesięcznym czynszem dzierżawnym należy składać

w Urzędzie Gminy w Morawicy (pokój nr 6 – Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami

i Geodezji) w terminie do 6 października 2006 r. (piątek) do godz. 12.00 .

Część jawna przetargu odbędzie się 10 października 2006 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Morawicy.

2006-09-12

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 35/58 i 35/60

    Wójt Gminy Morawica informuje, że drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 35/58 i 35/60 o łącznej powierzchni 0,1078 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, został w dniu 1 września 2006 r. zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta i nie wpłacono żadnego wadium dotyczącego tego przetargu.  

2006-09-12

INFORMACJA O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 224/165 o pow. 0,9130 ha, położonej w Bilczy na terenach usług nieuciążliwych

     Wójt Gminy Morawica informuje, że komisja przetargowa w wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego, który rozpoczął się 22 sierpnia 2006 r. a zakończył 31 sierpnia 2006 r.

w Urzędzie Gminy w Morawicy na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczo- nej nr działki 224/165 o pow. 0,9130 ha, położonej w Bilczy na terenach usług nieuciążliwych, uwidocznionej w księdze wieczystej KW 73726 – na nabywcę w/wym. nieruchomości wyłoniła Pana Roberta Nosek  prowadzącego w Bilczy Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy przy ul. Ściegiennego 23, p-ta 26-026 Morawica.

2006-09-13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 60.000 EURO

Gmina Morawica 26-026 Morawica ul. Kielecka 38 woj. świętokrzyskie,
tel.(041) 31-14-692Fax.(041) 31-14-690,ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej ul. Jodłowa i ul. Czeremchy w Bilczy

Wspólny Słownik Zamówienia:45.23.31.20-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamowienia:2007.05.31

Kryteria wyboru oferty: Cena 100%

Specyfikację istotnych warunków  zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Morawicy, 26-026 Morawica ul. Kielecka 38, pok.19 lub pobrać z plików w rozszerzeniem .pdf znajdujących się w zakładce „więcej”

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest  Krzysztof Strójwąs tel(041) 31-14-692 w 253, fax.(041) 31-14-690.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Morawicy 26-026 Morawica ul.Kielecka 38. pokój 19

Termin składania ofert upływa dnia 2006.10.16 o godzinie 11,00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego :Urząd Gminy w Morawicy, 26-026 Morawica ul Kielecka 38,pok.13 w dniu 2006.09.16 o godz.11,30.

2006-09-19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

Gmina Morawica 26-026 Morawica ul. Kielecka 38 woj. świętokrzyskie, tel.(041) 31-14-692

Fax.(041) 31-14-690,ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup materiałów na budowę ulicy Marmurowej w Bilczy.

Wspólny Słownik Zamówienia:45.23.31.20-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamowienia: 2007.10.10

Kryteria wyboru oferty: Cena 100%

Specyfikację istotnych warunków  zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Morawicy, 26-026 Morawica ul. Kielecka 38, pok.14 lub pobrać z plików z rozszerzeniem .pdf znajdujących się w zakładce „więcej”

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest  Krzysztof Strójwąs tel

(041) 31-14-692 w 273, fax.(041) 31-14-690.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Morawicy 26-026 Morawica ul. Kielecka 38. pokój 19

Termin składania ofert upływa dnia 2006.09.27 o godzinie 11,00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego :Urząd Gminy w Morawicy, 26-026 Morawica ul Kielecka 38,pok.13 w dniu 2006.09.27 o godz.11,30.

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć wykonawcy  spełniający warunki;

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia;

3 Dostarczy atesty na dostarczony materiał.

2006-09-28

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO

Gmina Morawica , 26 – 026 Morawica , ul. Kielecka 38 , woj. świętokrzyskie , tel. (41) 31-14-692 , fax. (41) 31-14-690 , ogłasza przetarg nieograniczony na  Budowę wielofunkcyjnego boiska przy ZPO w Morawicy.

Wspólny Słownik Zamówień :  45.21.22.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia:  30.12.2006r

Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100%

Wadium – 5.000,00 zł .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w siedzibie Zamawiającego   Urząd Gminy w Morawicy , 26-026 Morawica , ul. Kielecka 38 , pok. 19 lub pobrać ze strony internetowej www.morawica.eobip.pl

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami  jest  Barbara Grudzińska – Kopała , tel. 041/ 31-14-692 w. 237 , fax. 041/ 31-14-690.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy w Morawicy , 26-026 Morawica , ul. Kielecka 38 pok. 19.

Termin składania ofert upływa dnia 23.10.2006r o godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ; Urząd Gminy w Morawicy , 26-026 Morawica , ul. Kielecka 38 , pok. 13 w dniu 23.10.2006r o godz. 1030 .

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki :

1.       określone w art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z póź. zm.

2.       posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w  okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie , co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia ( min. 500.000 zł ).

 

Informują , że wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ .

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedz na nie:

  1. W punkcie III SIWZ  Zamawiający wymaga wykonania robót w terminie do 30.12.2006r. Zgodnie z technologią wykonywania nawierzchni syntetycznych , należy je wykonywać w temp. 120C i przy bezdeszczowej pogodzie ( o co w naszych warunkach klimatycznych jest bardzo trudno w okresie listopad-grudzień ). Czy Zamawiający przewiduje ewentualne przesunięcie terminu zakończenia robót zadania na wiosnę 2007r ?

 Odp. Termin zakończenia robót został ustalony zgodnie  z wytycznymi Ministerstwa Sportu  jako instytucji współfinansującej zadanie. Jeśli stanowisko Ministerstwa Sportu w tej sprawie ulegnie zmianie to i Gmina Morawica jako zamawiający  dokona zmiany terminu.

 

2006-09-28

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO

Gmina Morawica , 26 – 026 Morawica , ul. Kielecka 38 , woj. świętokrzyskie , tel. (41) 31-14-692 , fax. (41) 31-14-690 , ogłasza przetarg nieograniczony na  Budowę gminnego placu rekreacyjno-sportowego w Bilczy – etap II.

Wspólny Słownik Zamówień :  45.21.22.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia:  30.12.2006r

Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100%

Wadium – 5.000,00 zł .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w siedzibie Zamawiającego   Urząd Gminy w Morawicy , 26-026 Morawica , ul. Kielecka 38 , pok. 19 lub pobrać ze strony internetowej www.morawica.eobip.pl

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami  jest  Barbara Grudzińska – Kopała , tel. 041/ 31-14-692 w. 237 , fax. 041/ 31-14-690.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy w Morawicy , 26-026 Morawica , ul. Kielecka 38 pok. 19.

Termin składania ofert upływa dnia 23.10.2006r o godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ; Urząd Gminy w Morawicy , 26-026 Morawica , ul. Kielecka 38 , pok. 13 w dniu 23.10.2006r o godz. 1010 .

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki :

1.       określone w art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z póź. zm.

2.       posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w  okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie , co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia ( min. 500.000 zł ).

 

Informują , że wpłyneły zapytania dotyczące treści SIWZ .

 

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedz na nie:

  1. W punkcie III SIWZ  Zamawiający wymaga wykonania robót w terminie do 30.12.2006r. Zgodnie z technologią wykonywania nawierzchni syntetycznych , należy je wykonywać w temp. 120C i przy bezdeszczowej pogodzie ( o co w naszych warunkach klimatycznych jest bardzo trudno w okresie listopad-grudzień ). Czy Zamawiający przewiduje ewentualne przesunięcie terminu zakończenia robót zadania na wiosnę 2007r ?

 Odp. Termin zakończenia robót został ustalony zgodnie  z wytycznymi Ministerstwa Sportu  jako instytucji współfinansującej zadanie. Jeśli stanowisko Ministerstwa Sportu w tej sprawie ulegnie zmianie to i Gmina Morawica jako zamawiający  dokona zmiany terminu.

---------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 2

 

W p. 5.1. Projektu , będącego załącznikiem do SIWZ wskazano , że ciężar włókna powinien wynosić 6,600 dtex z tolerancją 10%.

Czy Zamawiający dopuści trawę o ciężarze włókna 8,800 dtex? Wartość ta jest wyższa niż przewiduje tolerancja , ale skutkuje większą wytrzymałością włókna na obciążenie użytkowe (zużycie) i przedłuży okres użytkowania nawierzchni

 

Odpowiedź:

 

Trawa syntetyczna ma spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej

 

2006-10-02

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

Gmina Morawica 26-026 Morawica ul. Kielecka 38 woj. świętokrzyskie,

tel.(041) 31-14-692, Fax.(041) 31-14-690,ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę ulicy Marmurowej w Bilczy - zakup materiałów

Wspólny Słownik Zamówienia:45.23.31.20-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamowienia:2006.10.20

Kryteria wyboru oferty: Cena 100%

Specyfikację istotnych warunków  zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Morawicy, 26-026 Morawica ul. Kielecka 38, pok.19 lub pobrać z plików w rozszerzeniem .pdf znajdujących się w zakładce „więcej”

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest  Krzysztof Strójwąs

tel. (041) 31-14-931, fax.(041) 31-14-690.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Morawicy

26-026 Morawica ul. Kielecka 38. pokój 19

Termin składania ofert upływa dnia 2006.10.09 o godzinie 11,00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego :Urząd Gminy w Morawicy,

26-026 Morawica ul Kielecka 38,pok.13 w dniu 2006.10.09 o godz.11,30.

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć wykonawcy  spełniający warunki;

1.Spełnić warunki określone przepisami art.22 ust.1 Pzp

2006-10-11

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Morawica ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i wyładunek oleju opałowego sezonie grzewczym 2006/2007

Przedmiotem zamówienia jest:

SUKCESYWNA DOSTAWA I WYŁADUNEK OLEJU OPAŁOWEGO

O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ:

Właściwość

Jednostka miar

Parametry nie gorsze niż:

Wartość opałowa, min.

MJ/kg

42,6

Temperatur płynięcia, max.

oC

– 20

Temperatura zapłonu, min.

oC

56

Gęstość w temperaturze 15 oC , max.

kg/m 3

860

Lepkość kinetyczna w 20 oC, max.

mm 2/s

6,00

Skład frakcyjny do 250 oC, max.

% (V/V)

65

Skład frakcyjny do 350 oC. min.

%( V/V)

85

Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej

% (m/m)

0,3

Pozostałość po spopieleni. max.

% (m/m)

0,01

Zawartość siarki. max.

% (m/m)

0,20

Zawartość wody, max.

mg/kg

200

Zawartość zanieczyszczeń stałych, max.

mg/kg

24

Kolor

-

czerwony

2006-10-11

Ogłoszenie

        Wójt Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, póz. 2603 tekst jedn. ze zm.) informuje: że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Morawicy na okres 21 dni wywieszony został wykaz gruntu oznaczonego nr działki 339/9 o pow. 0,0163 ha, położonej w Morawicy, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2006-11-09

INFORMACJA O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

W dniu 27 października 2006 r. w Urzędzie Gminy w Morawicy odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę i wyładunek oleju opałowego w sezonie grzewczym 2006/2007. Przed upływem terminu do składania ofert wpłynęło 5 ofert:

  1. Oferta nr 1            - P.P.-H.U. „PIAST” Sp. z o. o., Kraków ul. Igołomska 29b,
  2. Oferta nr 2          - Petro Tank Sp. z o. o., Widełka 869,
  3. Oferta nr 3            - PETROLIS Sp. z o. o., Zwoleń ul. Wojska Polskiego 60,
  4. Oferta nr 4            - ANGIELSCY Sp. j., Śladków Mały,
  5. Oferta nr 5            - ARON Sp. z o. o., Kielce ul. Chorzowska 22,

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) Urząd Gminy w Morawicy informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
i wyładunek oleju opałowego w sezonie grzewczym 2006/2007.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 – Petro Tank Sp. z o. o. Widełka 860.

Cena wybranej ofert wynosi 2,24 zł / 1 litr (słownie: dwa złoty 24/100 groszy). Była to cena najkorzystniejsza spośród ofert nie odrzuconych.
2006-11-15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

Gmina Morawica, 26-026 Morawica, ul. Kielecka 38 woj. Świętokrzyskie tel. 041 31-14-692, fax. 041 31-14-690, ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu technicznego Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w Piasecznej Górce- rów odwadniający.

Wspólny Słownik Zamówień: 74.23.20.00-4

Wymagany termin realizacji zamówienia : 10.03.2007 rok.

Kryteria wyboru oferty:

1.      Cena 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można bezpłatnie nabyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Kielecka 38, pok.14 lub

pobrać ze strony internetowej:

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Marek Kuchna tel. 041 31-14-691 w.42 i Andrzej Rabiej tel. 041 31-14-931.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie zamawiającego, pokój 14, Urząd Gminy w Morawicy lub za pośrednictwem poczty na adres wskazany wyżej.

Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2006r. o godz. 10,00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, sala Nr 13 (I piętro).

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z póz. zm. oraz określone w SIWZ.

 

2007-06-04

Brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Morawica ogłasza pierwszy pisemny  przetarg nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, oznaczonej numerami działek 35/58  i 35/60 o łącznej pow. 0,1078 ha, figurującej w księdze wieczystej KW 53808.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27 812,00 zł + VAT w wysokości ustawowej (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwanaście, 00/100 + VAT w wysokości ustawowej).

Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

Wadium w wysokości 2800,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset, 00/100) należy wpłacić w terminie do 5 lipca 2007 r. (czwartek)  w kasie tut. Urzędu Gminy.

Pisemne oferty z proponowaną ceną dotyczącą nieruchomości należy składać w Urzędzie Gminy

w Morawicy (pokój nr 6 – Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji) w terminie do

5 lipca 2007 r. (czwartek)  do godz. 12.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba

   prawna lub inny podmiot

- datę sporządzenia oferty

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez

   zastrzeżeń

- określenie nieruchomości (numer działki, powierzchnia, obręb  geodezyjny), której dotyczy oferta

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty

- kopię dowodu wpłaty wadium

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne oraz cudzoziemcy – po spełnieniu warunków podanych w ogłoszeniu o przetargu oraz warunków określonych odrębnymi przepisami.

Część jawna przetargu odbędzie się 9 lipca 2007 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Morawicy.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Morawica w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Do ceny netto zadeklarowanej w przetargu przez oferenta i wybranej przez komisję przetargową zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej, co łącznie stanowić będzie cenę sprzedaży brutto.

* Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami

   nieruchomości będącej przedmiotem przetargu – przed przystąpieniem do przetargu

* Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli wpłynie chociaż jedna oferta

   spełniająca warunki przetargu

* Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet

   ceny nabycia nieruchomości

* Kandydat na nabywcę, wyłoniony w drodze przetargu, jest obowiązany uiścić cenę sprzedaży

   przelewem na konto Urzędu Gminy w Morawicy, przed podpisaniem notarialnej umowy

   sprzedaży

Kandydat na nabywcę nieruchomości budowlanej wyłoniony w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, ponosi również koszty oszacowania tej nieruchomości w wysokości 370,00 zł + podatek VAT w wysokości ustawowej oraz koszty notarialne.


 1  2  3  4  5 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-20 16:14:01, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)