Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

2004-04-07

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych

Wójt Gminy Morawica ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż wymienionych niżej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny w terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, uwidocznionych w księdze wieczystej KW 53808

 

L/p

Oznaczenie nieruchomości, numery działek

Powierzchnia nieruchomości (m2)

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

l.

35/58, 35/60

1078 m2

26.950,00 zł +VAT

2.695,00 zł

2.

35/65, 35/67, 35/81

1506 m2

37.650,00 zł +VAT

3-765,00 zł

3.

35/63,35/23

1967 m2

49.175.002i +VAT

4.918,00 zł

4.

35/73,35/64

1134 m2

28.350,00 zł +VAT

2.835,00 zł

5.

35/77,35/79

989 m2

24.725,00 zł +VAT

2.473,00 zł

6.

35/52

1442 m2

36.050,00 zł +VAT

3.605,00 zł

7.

35/53

1429 m2

35.725.00 zł +VAT

3.573,00 zł

 

Wadium - z określeniem nieruchomości, której dotyczy - należy wpłacić w terminie do 26 lipca 2004 r. (poniedziałek) do godz. 12°° w kasie rut. Urzędu Gminy.

Pisemne oferty z proponowaną ceną netto + VAT dotyczącą określonej nieruchomości należy składać w Urzędzie Gminy w Morawicy (pokój nr 6) w terminie do 26 lipca 2004 r. (poniedziałek) do godz. 1215.

Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna

2. datę sporządzenia oferty

3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

4. określenie nieruchomości (numery działek), której dotyczy oferta

5. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty

6. dowód wpłaty wadium

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 22 lipca 2004 r. (czwartek) o godz. 1000 po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy w Morawicy (pokój nr 17).

Przetarg odbędzie się 30 lipca 2004 r. (piątek) a godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Morawicy.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Morawica w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Do ceny netto działki osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Kandydaci na nabywców nieruchomości budowlanych wyłonieni w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, pokrywają również koszty oszacowania tych nieruchomości w wysokości 43,00 zł dla jednej nieruchomości.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

2004-11-04

Zakup instrumentów

URZĄD GMINY W MORAWICY zakupi (używane) następujące instrumenty:

- Klarnet B - 1 szt.

- Sakshom altowy - 2 szt.

- Trąbka B - 3 szt.

- Bęben marszowy - 1 szt.

- Czynele marszowe - 1 kpl.

- Werbel marszowy - 1 szt.

- Sakshom tenorowy - 2 szt.

Oferty prosimy kierować na adres Urzędu w terminie do 30 listopada 2004 r.

Urząd Gminy w Morawicy

ul. Kielecka 38

26-026 Morawica

tel. (41) 31 17 610 faks 31 14 690

2005-01-06

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE NR 112/04

WÓJTA GMINY MORAWICA

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Morawica do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

 

Na podstawie rozdziału 4 pkt. 4 załącznika do Uchwały nr VI/53/04 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Morawica do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o treści stanowiącej Załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy w Morawicy.

 

§ 3

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 umieszcza się w regionalnej i lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Morawicy ul. Kielecka 38.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

2005-05-23

Otwarty Konkurs Ofert

 W ó j t   G m i n y   M o r a w i c a

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(Dz. U. 2003 r. nr 96, poz. 873)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie:

 

„Krajoznawstwa oraz wypoczynku

dzieci i młodzieży”

 

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

v     organizacje pozarządowe,

v     osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

v     jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Morawica.

 

1. RODZAJE ZADAŃ:

1)      Organizacja wypoczynku dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy
w roku 2005,

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

1) 2000 zł

3. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Ze zgłoszonych ofert na realizację zadania zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta,
w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Wybranemu podmiotowi po podpisaniu umowy zostanie udzielona dotacja.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania: do 20 grudnia 2005 r. Warunki realizacji zadania zostaną określone w odpowiedniej umowie.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży”
w pokoju nr 16 Urzędu Gminy w Morawicy do 16 czerwca 2005 r.

6. TERMIN, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT:

Wybór ofert nastąpi w terminie 7 dni od daty jej złożenia. Przy wyborze ofert brana będzie pod uwagę:

a)      celowość i zasadność zadania,

b)      wiarygodność oferenta,

c)      czas istnienia stowarzyszenia, fundacji,

d)      warunki formalne.

7. DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Referacie Kultury, Promocji
i Sportu Urzędu Gminy w Morawicy (pokój nr 16), tel. 311-46-91 lub 311-46-93 w. 31.

2005-12-12

Ogłoszenie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Morawicy

ogłasza nabór na stanowisko

Referenta ds. świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

oraz zaliczki alimentacyjnej

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe;

- specjalizacja z organizacji pomocy społecznej;

- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

- znajomość ustawy o samorządzie gminnym;

- znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych;

- znajomość ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce

              alimentacyjnej;

            - umiejętność obsługi komputera (obsługa aplikacji biurowych w zakresie obsługi

              świadczeń rodzinnych);

 

Wymagania dodatkowe:

- staż pracy w GOPS min. 4 lata;

- dobra organizacja pracy;

- samodzielność, komunikatywność;

- umiejętność pracy w zespole;

- dyspozycyjność;

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz

               zaliczki alimentacyjnej;

- zastępstwo pracownika d/s świadczeń rodzinnych w czasie urlopu lub choroby;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopia dowodu osobistego;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje;

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, w przypadku wyboru

   kandydata – zaświadczenie;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

   rekrutacji;

- życiorys (CV)

- list motywacyjny;

- kserokopie świadectw pracy;

- referencje;

- oryginał kwestionariusza osobowego;

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 27.12.2005r. pod adresem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica z dopiskiem: dot. naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2006-06-16

Ogłoszenie

                                WÓJT GMINY MORAWICA

                                     OGŁASZA NABÓR

                        NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                                bibliotekarz (1/2 etatu)

  

                                UWAGA

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłyneła żadna oferta spełniająca wymogi formalne.

Termin składania dokumentów został przesunięty do dnia 22 lipca 2006r.

2006-07-18

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO

Wójt Gminy Morawica ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego marki „STAR” 266 nr rejestracyjny KJH 0998.

Cena minimalna 64.400,00 zł /słownie sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych/.

Oferty prosimy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Morawicy ul. Kielecka 38 – pokój nr 19 w terminie do dnia 21 lipca 2006 r. godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dn. 21 lipca 2006. o godz. 11.10 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy – pokój 13.

Szczegółowych informacji udziela Pan Krzysztof Strójwąs – pokój nr 19, tel. (041) 31 14 692 w 237.  

2006-10-06

DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MORAWICY

06.10.2006 r. (piątek)                        1400 - 1800

 

09.10.2006 r. (poniedziałek)              1300 - 1800

 

10.10.2006 r. (wtorek)                       1300 - 1800

 

11.10.2006 r. (środa)                          1300 - 1800

 

12.10.2006 r. (czwartek)                    1300 - 1800

 

   13.10.2006 r. (piątek)                        1300 - 2400   

 

16.10.2006 r. (poniedziałek)              1400 - 1800

 

17.10.2006 r. (wtorek)                        1300 - 1800

 

18.10.2006 r. (środa)                           1400 - 2400

 

2008-02-28

Brak tytułu

Wójt Gminy Morawica ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266

nr rej. KJD 3214 , rok produkcji 1977.

1.      Stan techniczny pojazdu: pojazd utrzymany w gotowości bojowej

2.      Z przedmiotem  sprzedaży można się zapoznać  w Ochotniczej Straży Pożarnej   w Obicach po uprzednim uzgodnieniu z osobą uprawnioną do kontaktu.

3.      Uprawniony do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu do oględzin oraz informacji odnośnie sprawności technicznej -  Pan Zawadzki Stanisław  tel. (041) 3118-732 oraz Pan Śnioch Jerzy tel. 608186713.

Uprawniona do kontaktu w zakresie trybu sprzedaży – Pani Edyta Chłąd tel. (041) 3114-692, 693 wew. 233.

4.      Cena pojazdu: 20.000zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

 

 Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-20 16:14:01, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)