Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert w 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2017.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14
Zbieranie statystyk

Zmiana regulaminu Konkursu "Śmieciowe inspiracje".

Zmiana regulaminu Konkursu „Śmieciowe inspiracje”.

Regulamin w pliku pdf

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Edyta Włodarska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-06-12
Data publikacji:
2017-06-12
Data ostatniej zmiany:
2017-06-13
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 – z późń. zm.) informujeo wywieszeniu w dniach od 07 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2017 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych   stanowiących własność Gminy Morawica, położonych w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów pisemnych nieograniczonych, to jest:

1) nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 4/33 o pow. 0,2000 ha

2) nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 4/32 o pow. 0,4000 ha

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połęć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-06-06
Data publikacji:
2017-06-06
Data ostatniej zmiany:
2017-06-06
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 – z późń. zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 30 maja 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminyw Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zamiany, położonych w obrębie geodezyjnym Brudzów na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, to jest: nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Morawica, oznaczonej działką nr 394/4 o pow. 0,4290 ha na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej oznaczoną działką nr 240 o pow. 0,3000 ha .

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115

W załączeniu:

1). Zarządzenie Nr 0050.65.2017.BP Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zamiany

2). Wykaz przeznaczonych do zamiany nieruchomości gruntowych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połęć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-05-29
Data publikacji:
2017-05-29
Data ostatniej zmiany:
2017-05-29
Zbieranie statystyk

Informacja Burmistrza Morawicy o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-05-18
Data publikacji:
2017-05-18
Data ostatniej zmiany:
2017-05-18
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru

Urząd Miasta i Gminy w Morawicy informuje że, po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds Księgowości Vat i majątku gminy została wybrana Pani Anna Stachura, zam. Wola Morawicka, gm. Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-05-08
Data publikacji:
2017-05-08
Data ostatniej zmiany:
2017-05-08
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE  KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W MORAWICY o naborze na wolne stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej

Nazwa i adres jednostki:   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy,
ul. Kielecka 38, 26 – 026 Morawica

Określenie stanowiska: wychowawca świetlicy środowiskowej

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, że wybrano realizatora programu zdrowotnego w zakresie programu szczepień przeciw grypie u osób powyżej 60. roku życia zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-29
Data ostatniej zmiany:
2017-03-29
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, że wybrano realizatora programu zdrowotnego w zakresie programu szczepień profilaktycznych młodzieży z rocznika 2001 przeciw meningokokom, zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Morawica.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-03-29
Data publikacji:
2017-03-29
Data ostatniej zmiany:
2017-03-29
Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przepustu P1 pod drogą gminną (ul. Wrzosową) w km 1+082,98 połączonego z planowanym rurociągiem o śr. fi 600 mm i wylotuww. rurociągu do rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej DW 763 w msc. Brzeziny gm. Morawica oraz na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanej drogi gminnej wylotem fi 600 mmdo rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej DW 763

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-03-21
Data publikacji:
2017-03-21
Data ostatniej zmiany:
2017-03-21
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o podstawowych kwotach dotacji oświatowych na 2017r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-28
Data ostatniej zmiany:
2017-02-28
Zbieranie statystyk

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o zamiarze udostępniania kanału technologicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-23
Data ostatniej zmiany:
2017-02-23
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: "Budowa obwodnic w m.Radkowice i w m.Brzeziny w ciągu DW 763"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2017-02-16
Data publikacji:
2017-02-16
Data ostatniej zmiany:
2017-02-16
Zbieranie statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert w 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2017.

 Pliki do pobrania:

- nabór do komisji NGO w 2017 r.

- formularz zgłoszeniowy

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-14
Data ostatniej zmiany:
2017-02-14
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 - odcinek m.Kielce - m.Brzeziny/Morawica"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-13
Data ostatniej zmiany:
2017-02-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-22 13:58:56, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)